วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

วิชา การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2204

เวลา 08.30 - 12.20 น.


ครั้งที่ 16

-อาจารย์พูดถึง blogger ว่า ควรมี วิจัย/สื่อนิทาน/เกม/แบบฝึกหัด/โทรทัศน์ครู/เพลงเด็ก


กลุ่มเพื่อนสอบสอนหน่วยไข่กับการทำอาหาร

หน่วยไข่จ๋า

หน่วยน้ำ

หมายเหตุ

อาจารย์บอกว่าจะสอบปลายภาคนอกตาราง แต่สอบในวันที่และเวลาเดิม ให้มาเจอกันที่ใต้ตึกคณะศึกษาศาสตร์วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

วิชา การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2204

เวลา 08.30 - 12.20 น.

ครั้งที่ 15

-Present แผนการสอน (กลุ่มวรรณพร) หน่วยการเรียนรู้เรื่องสัตว์
-อาจารย์ยกตัวอย่างรูปแบบการสอนเด็ก
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

วิชา การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2204

เวลา 08.30 - 12.20 น.

ครั้งที่ 14

เนื้อหาที่เรียน


เพลง ยืนตัวตรง
     
     สองมือเราชูตรง                แล้วเอาลงมาเสมอกับบ่า
่ต่อไปย้ายมาข้างหน้า           แล้วเอาลงมาอยู่ในท่ายืนตรง

เพลง ตบมือแผละ

     ยืืนให้ัตัวตรง                      ก้มหัวลงตบมือแผละ
แขนขวา(ซ้าย) อยู่ไหน         หันตัวไปทางนั้นแหล่ะ


ตัวอย่างหน่วยกิจกรรมเคลื่อนไหววันที่ 30 มกราคม 2556

วิชา การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2204

เวลา 08.30 - 12.20 น.

ครั้งที่ 13


-สิ่งที่แสดงพัฒนาศักยภาพของเราเอง (เพื่อนๆช่วยกันระดมความคิด)

-บทบาทสมมุติ                    -นิทานเวที
-รำ                                       -นิทรรศการสื่่อ
-เล่นดนตรี                            - งานศิลปะ
-ร้องเพลง                             -เต้น
-เล่านิทาน                            -เล่นเกม


 1.  การสอนเด็กจะต้องสอนเรื่องใกล้ตัวเด็ก
 2. การนับหรือการเรียง ต้องเรียนจากซ้ายไปขวา เพื่อที่จะทำให้เด็กมีประสบการณ์พื้นฐานของการจำ
 3. การวางตัวเลขจะวางไว้หน้าคำหรือหลังคำก็ได้แต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับคำนั้นๆ
 4. เครื่องมือที่พัฒนาการเรียนรู้ของคนในระดับต่อไปคือ ภาษาและคณิตศาสตร์วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556วันที่ 23 มกราคม 2556

วิชา การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2204

เวลา 08.30 - 12.20 น.

ครั้งที่ 12

-อาจารย์ให้ทำ Mind mapping โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน กลุ่มดิฉันมีสมาชิกดังนี้

 • นางสาวกรรจิรา  สึกขุนทด
 • นางสาวศริวรรณ  ปานมุข
 • นางสาวนพมาศ  วันดี
 • นางสาวชิดชนก  เสโส
 • นางสาวพัชรินทร์  แก้วปุ๋ยี่่่

แผนการสอนหน่วย "ครอบครัว"

ตารางกิจกรรม 1 สัปดาห์

วันที่ 16 มกราคม 2556

วิชา การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2204

เวลา 08.30 - 12.20 น.

ครั้งที่ 11

**ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากตรงกับวันครู จึงเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกพระคุณครู**


ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 9 มกราคม 2556

วิชา การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2204

เวลา 08.30 - 12.20 น.

ครั้งที่ 10


-ทบทวนมาตรฐานของคณิตศาสตร์ 

มาตราฐานที่ 1 
ตัวอย่าง


มาตราฐานที่ 2 การวัด เช่น วัดน้ำหนัก/ส่วนสูง


-การเลือกเรื่องที่จะสอนเด็ก
 • เรื่องรอบตัวเด็ก
 • เื่รื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก
-การสร้างสื่อการสอน อย่าสร้างให้ยึดติดกับผนัง ต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้

งานที่มอบหมาย
-จับกลุ่มๆ ละ 5 คน สร้างหน่วยการเรียนรู้ 1 เรื่อง เลือกสาระเรียนรู้ในหลักสูตร ทำเป็น Mind mapping ว่าเด็กต้องเรียนรู้อะไรบ้าง